eqemu bots hopping

eqemu bots hopping/stuttering in combat